Siltumapgāde

Siltumapgāde
Siltumapgāde

Centralizētā siltumapgāde nodrošināta 95 % Rojas ciema daudzdzīvokļu ēkām, kā arī novada administratīvajām ēkām, skolām, bērnudārziem u.c. objektiem,  nodrošinot ar apkuri 22924,12 m2 lietderīgās platības.

Rojas novada dome ar 2014.gada 16.septembra domes lēmumu Nr.89 un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, deleģējusi SIA “DzKU” organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem uzņēmums piegādā siltumenerģiju 18 daudzdzīvokļu mājām, 13 pašvaldības īpašumiem un 3 juridiskajām personām. Iedzīvotājiem piestādot rēķinu par patērēto siltumenerģiju tiek piemērota samazinātā PVN likme 12% apmērā. Juridiskajām personām PVN likme piemērota 21% apmērā kā to nosaka normatīvie akti.

Šķelda katlumājā tiek piegādāta pēc vecākā kurinātāja pasūtījuma, veidojot minimālus uzkrājumus. Šādā situācijā uzņēmums var laicīgi norēķināties ar šķeldas piegādātāju neveidojot parādus.