Ūdens apgāde

Ūdens apgāde
Ūdens apgāde

Ūdenssaimniecības vadītājs Alvis Žoluds.
Mob. tel. 22833199
e-pasts   udenssaimnieciba.roja@rojasdzku.lv 

 

2014.gadā 23.jūlija  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome izsniegusi SIA „Rojas DzKU” licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Licence izsniegta šādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai:  

  • Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
  • Ūdens piegāde līdz pakalpojumu lietotājam; 
  • Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
  • Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.  

Ikdienā uzņēmuma speciālisti nodrošina ūdensapgādi un dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu (t.sk. regulāru dzeramā ūdens dezinfekciju 2 reizes gadā), avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, ūdens patēriņa uzskaiti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, notekūdeņu kvalitātes monitoringu, tehnisko noteikumu sniegšanu objektu pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju, ekspluatāciju un paplašināšanu, kā arī maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.  

Atsevišķu plānotu projektu ietvaros tiek veikta ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukcija, jaunu tīklu būvniecība un paplašināšana.  

Ar jautājumiem par iespējām pieslēgties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem lūdzam griezties administrācijā Selgas ielā 8 , Rojā vai sūtot jautājumus uz e-pastu rojasdzku@rojasdzku.lv .

 

SIA "Rojas DzKU" ūdenssaimniecības sniegto pakalpojumu cenas.

Ūdens skaitītāju nomaiņa.        
Pakalpojuma nosaukums Mērv. Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR
Dzīvoklis - jaunu UPS DN15 nodrošina SIA "Rojas DzKU"
Jauna pirmā UPS nomaiņa (UPS paliek SIA "Rojas DzKU"). gb. 20.66 4.34 25.00
Katra nākošā UPS nomaiņa (UPS paliek SIA "Rojas DzKU"). gb. 12.40 2.60 15.00
Dzīvoklis - jaunu vai veritificētu UPS nodrošina klients
Klienta pirmā UPSnomaiņa (UPS paliek pasūtītājam). gb. 12.4 2.60 15.00
Klients katra nākošā UPS nomaiņa (UPS paliek pasūtītājam). gb. 8.26 1.74 10.00
         
Māja
Jauna pirmā ūdens skaitītāja DN15 nomaiņa klientiem ar kuriem ir noslēgts līgums - UPS paliek SIA "Rojas DzKU" gb. 0 0.00 0.00
Jauna papildus ūdens skaitītāja DN15 nomaiņa - UPS paliek SIA "Rojas DzKU" gb. 20.66 4.34 25.00
         

UPS - ūdens patēriņa skaitītājs.

Jauna ūdens patēriņa skaitīja uzstādīšanas pakalpojuma cena tiek noteikta pēc situācijas izpētes.

Pakalpojums tiek sniegts Rojas pagasta teritorijā.

Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa ietver SIA "Rojas DzKU" reģistrētu plombi un plombēšanu, jaunas blīves, veritificētu ūdens patēriņa skaitītāju, tā uzstādīšanu un montāžu atbilstoši normatīvajiem noteikumiem. 

Papildus materiālu izmantošana var tikt iekļauta cenā.

Nav pieļaujama esošās plombes patvaļīga noņemšana, bojāšana. Ja tiek konstatēts šāds gadījums, tad tiek sastādīts pārkāpuma akts un noteiktas likumdošanā paredzētās soda sankcijas.

Pēc ūdens skaitītāja uzstādīšanas vai nomaiņas ūdens skaitītājs tiek noplombēts ar SIA "Rojas DzKU" reģistrētajām plombēm. Plombēšanu veic SIA "Rojas DzKU" darbinieks. Plombe ir apliecinājums ūdens skaitītāja uzstādīšanai atbilstoši normatīvajām prasībām.

Ja pakalpojums pēc klienta pasūtījuma tiek veikts ārpus noteiktā darba laika vai brīvdienās, tad ņemot vērā izcenojumu tiek piemērots koeficents 2.

 

Ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana        
Pakalpojuma nosaukums Mērv. Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR
Ūdens patēriņa skaitītāja plombes noņemšana un uzstādīšana vienā adresē ja UPS maiņu veic klients gb 12.4 2.60 15.00

UPS - ūdens patēriņa skaitītājs.

Pakalpojums tiek sniegts Rojas pagasta teritorijā.

Ūdens skaitītājs tiek noplombēts ar SIA "Rojas DzKU" reģistrētajām plombēm. Plombēšanu veic SIA "Rojas DzKU" darbinieks.Plombe ir apliecinājums ūdens skaitītāja uzstādīšanai atbilstoši normatīvajām prasībām.

Nav pieļaujama esošās plombes patvaļīga noņemšana, bojāšana. Ja tiek konstatēts šāds gadījums, tad tiek sastādīts pārkāpuma akts un noteiktas likumdošanā paredzētās soda sankcijas.

Ja pakalpojums pēc klienta pasūtījuma tiek veikts ārpus noteiktā darba laika vai brīvdienās, tad ņemot vērā izcenojumu tiek piemērots koeficents 2.

 

Ūdens apgādes pieslēgšana / atslēgšana        
Pakalpojuma nosaukums Mērv. Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR
Ūdens apgādes pieslēgšana / atslēgšana centralizētajam ūdensapgādes tīklam komercuzskaites mēraparāta mezglā pēc līguma noslēgšanas gb. 0.00 0.00 0.00
Ūdens apgādes pieslēgšana centralizētajam ūdensapgādes tīklam pēc atslēguma, kas veikts nepildot līguma saistības vai nelegāla ūdensvada konstatēšanas gadījumā. Ūdens pieslēgšana notiek pēc pilnīgas saistību izpildes pret SIA "Rojas DzKU". gb. 100.00 21.00 121.00
Ūdens padeves atjaunošana pēc atslēguma, kas veikts nepildot līgumsaistības, ja nepieciešams atgriezt aizbīdni (kape uz ielas). gb. 20.00 4.20 24.20

Ja trīs mēnešus netiek maksāts par izmantotajiem ūdensapgādes  un kanalizācijas pakalpojumiem, tad pakalpojumu ņēmējs tiek rakstveidā brīdināts nosakot parāda apmaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā parāds netiek apmaksāts, tad pakalpojuma ņēmējs trīs dienu laikā tiek atslēgts no ūdens padeves un kanalizācijas tīkliem. Ūdens padeve un kanalizācijas ūdeņu novadīšana tiek atjaunota vienas darba dienas laikā pēc parāda samaksas un pieslēgšanas izdevumu samaksas.

Asenizācijas pakalpojumi        
Pakalpojuma nosaukums Mērv. Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR
Fekālijas ūdeņi pieņemot tos Rojas NAI m3 2.23 0.47 2.70
Sadzīves atkritumu atdalīšana un utilizācija ja tādi tiek konstatēti gb. 20.66 4.34 25.00
Transporta pakalpojumi atbilstoši tehnikas izcenojumam