Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumiem:

Informāciju par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem:

06.05.2022. dalībnieku sapulce. Darba kārtībā - Kapitālsabiedrības SIA “Rojas DzKU” 2021.gada finanšu pārskats un tā rezultātu apstiprināšana. Protokols

28.10.2022. dalībnieku  sapulce.

Darba kārtība:

  1. Par finansiālo situāciju SIA “Rojas DzKU”.
  2. Par nepilnīgu grāmatojumu bāzi.
  3. Par kredītlīnijas atvēršanu 70 000 EUR apmērā.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Pieņemt zināšanās ziņojumu par finansiālo situāciju SIA “Rojas DzKU”.
  2. Pieņemt zināšanai ziņojumu par nepilnībām Horizon grāmatojumos.
  3. Saskaņo SIA “Rojas DzKU” kredītlīnijas EUR 70 000 atvēršanu AS SEB bankas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
  4. Uzdod SIA “Rojas DzKU” valdei kārtot nepieciešamo dokumentāciju kredītlīnijas atvēršanai, tajā skaitā Talsu novada pašvaldības iesniegt iesniegumu, kurā tiek lūgts Talsu novada pašvaldības galvojums SIA “Rojas DzKU” kredītlīnijas EUR 70 000 atvēršanai AS SEB bankas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

22.12.2022. dalībnieku sapulce:

Darba kārtība:

Par SIA “Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. Palielināt SIA „SIA Rojas DzKU” vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, pamatkapitālu par 65 000 EUR (sešdesmit pieci, nulle centi eiro), kas paredzēts ieguldījumam SIA “Rojas DzKU” siltumapgādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, nodrošināt Rudes un Rojas centra katlumāju infrastruktūras atjaunošanu.
2. Apstiprināt SIA „ SIA Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.
3. Apstiprināt SIA “SIA Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, statūtu grozījumus.
4. Apstiprināt SIA “SIA Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, statūtus jaunā redakcijā.

 

Informācija par valdes locekli: profesionālā darba pieredze, izglītība, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem. 

SIA “Rojas DzKU” valdes loceklis  (pilnvaru termiņš: no 08.01.2024. līdz 07.01.2025.)

Ivo Bordjugs

Tālrunis: 29793759

E-pasts: ivo.bordjugs@rojasdzku.lv

Izglītība:

Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais bakalaura grāds automobiļu transportā un inženiera kvalifikācija automobiļu transportā.

Darba pieredze:

03.11.2016 - līdz šim: SIA “KOLKAS ŪDENS” valdes loceklis.