Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

Informāciju par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem:

06.05.2022. dalībnieku sapulce. Darba kārtībā - Kapitālsabiedrības SIA “Rojas DzKU” 2021.gada finanšu pārskats un tā rezultātu apstiprināšana. Protokols

28.10.2022. dalībnieku sapulce.

Darba kārtība:

  1. Par finansiālo situāciju SIA “Rojas DzKU”.
  2. Par nepilnīgu grāmatojumu bāzi.
  3. Par kredītlīnijas atvēršanu 70 000 EUR apmērā.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par finansiālo situāciju SIA “Rojas DzKU”.
  2. Pieņemt zināšanai ziņojumu par konstatētajām nepilnībām Horizon grāmatojumos.
  3. Saskaņo SIA “Rojas DzKU” kredītlīnijas EUR 70 000 atvēršanu AS SEB bankā saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
  4. Uzdod SIA “Rojas DzKU” valdei kārtot nepieciešamo dokumentāciju kredītlīnijas atvēršanai, tajā skaitā iesniegt Talsu novada pašvaldībā iesniegt iesniegumu, kurā tiek lūgts Talsu novada pašvaldības galvojums SIA “Rojas DzKU” kredītlīnijas EUR 70 000 atvēršanai AS SEB bankā saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

22.12.2022. dalībnieku sapulce:

Darba kārtība:

Par SIA “Rojas DzKU” pamatkapitāla palielināšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. Palielināt SIA „SIA Rojas DzKU” vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, pamatkapitālu par 65 000 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši, nulle centi eiro), nosakot, ka paredzētais ieguldījums izmantojams SIA “Rojas DzKU” siltumapgādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, nodrošinot Rudes un Rojas centra katlumāju infrastruktūras atjaunošanu.
2. Apstiprināt SIA „ SIA Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt SIA “SIA Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, statūtu grozījumus.
4. Apstiprināt SIA “SIA Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, statūtus jaunā redakcijā.

 

Informācija par valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem.

Egila Bariss - SIA “Rojas DzKu” valdes priekšsēdētājs (pilnvaru termiņš: no 25.07.2022. līdz 24.01.2023.);

Izglītība:

2020.g. - 2021.g. Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, kvalifikācija - organizācijas vadītājs;
2017.g. - 2020.g. Latvijas Universitāte, , profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, kvalifikācija - uzņēmumu un iestāžu vadītājs;
2014.g. - 2016.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programma “Komercdarbības organizācija”, kvalifikācija- komercdarbības speciālists;
1983.g. - 1987.g. Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums, kvalifikācija “Tehniķis – mehāniķis” (vidējā speciālā izglītība).

Darba pieredze:

No 2017.g. līdz šim SIA "Talsu namsaimnieks valdes loceklis;
2013.g. – 2016.g. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis.

 

Gunda Cīrule - SIA "Rojas DzKu" valdes locekle (pilnvaru termiņš: no 25.07.2022. līdz 24.01.2023.)

Izglītība:

2020.g. – 2022. g. Rīgas Tehniskā universitāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā, kvalifikācija – nekustamā īpašuma ekonomists (piešķirtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim).
2020.g. – 2021. g. Mācību centrs “BUTS”, Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana, kvalifikācija – namu pārzinis (piešķirtā kvalifikācija atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ceturtajam Latvijas kvalifikācijas ievad struktūras līmenim).
2012. g. – 2019.g. Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, studiju programma „Būvniecība”.
2008. g. - 2011.g. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultātes maģistra studijas programmas „Ekonomika” apakšprogramma „Reģionālā attīstība un pārvalde” – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā.
2001.g. - 2006.g. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālā studiju programma „Finanšu menedžments”, kvalifikācija – ekonomists.

Darba pieredze:

No 19.10.2021. SIA “Talsu namsaimnieks” – Dzīvojamā fonda nodaļas vadītāja;
No 07.2021. Tukuma novada domes deputāte, Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas un Komunālo jautājumu un vides aizsardzības komitejas priekšsēdētāju vietniece;
08.2021.g. – 18.10.2021. g. Tukuma novada pašvaldība – Attīstības nodaļas vadītājas vietniece;
06.2017.g. – 06.2021. g. Kandavas novada dome – Priekšsēdētājas vietniece;
09.2009.g. – 06.2017.g. Kandavas novada dome – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
10.2013.g. – 04.2014.g. Kandavas novada dome – Izpilddirektora pienākumu izpildītāja;
03.2007.g. – 08.2009.g. Kandavas novada dome – Attīstības nodaļas projektu vadītāja.